Deklaracja dostępności

Instytut Śląski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony archiwum wycinków prasowych Instytutu Śląskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Wycinki prasowe mają formę ilustracji i ze względu na ich niską rozdzielczość nie mogą być skutecznie przetworzone do postaci odczytywalnego i przeszukiwalnego tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Solga, adres poczty elektronicznej p.solga@instytutslaski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48533336306. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Śląski, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole
Do budynku Instytutu Śląskiego, będącego siedzibą redakcji czasopisma, prowadzą dwa wejścia – główne, przeznaczone dla gości od strony ul. Piastowskiej; tylne – od strony podwórza między ulicami Barlickiego i Strzelców Bytomskich. Przy schodach do wejścia od strony ul. Piastowskiej znajduje się platforma przyschodowa dla wózków.
Portiernia znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Na paterze znajduje się też pomieszczenie obsługi dla osób niepełnosprawnych.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku są dwie windy, jednak nie są przystosowane dla osób na wózkach.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.